1. Klauzula dla kandydatów do pracy 
 2. Klauzula dla klienta oraz osób fizycznych pełniących funkcję członków organów osób prawnych, prokurentów, pełnomocników, reprezentantów klientów oraz osób kontaktowych ze strony klienta
 3. Klauzula dla kontrahenta oraz osób fizycznych pełniących funkcję członków organów osób prawnych, prokurentów, pełnomocników, reprezentantów kontrahentów oraz osób kontaktowych ze strony kontrahenta 
 4. Klauzula dla osób wnioskujących o realizację praw przysługujących im na mocy RODO
 5. Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się za pomocą formularza kontaktowego 
 6. Klauzula dla osób korzystających z portalu Facebook, Instagram 
 7. Klauzula dla osób korzystających z portalu Youtube
 8. Klauzula informacyjna dla odbiorców newslettera 
 9. Klauzula informacyjna dla uczestników działań marketingowych

ad.1. Klauzula dla kandydatów do pracy:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UTECH Maszyny i Urządzenia Techniczne Jarosław Koenig sp. k., ul. Józefa Cygana 1, 45-131 Opole, NIP 7543162242, KRS 0000773303, REGON 368644318.
 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową: rodo@utech.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
  1. na podstawie przepisów Kodeksu Pracy oraz wyrażonej zgody – art. 6 ust.1 lit. c i a RODO – dla umów o pracę
  2. na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego oraz wyrażonej zgody- art. 6 ust. 1 lit. b i a dla umów cywilnoprawnych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji w przypadku wyrażenia  przez Panią/Pana odrębnej zgody na takie przetwarzanie zgodnie z podstawą z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie headhunterskiej, portalom rekrutacyjnym, hostingodawcy poczty e-mail, firmom świadczącym usługi IT, Poczcie Polskiej S.A., Urzędom Pracy oraz innym podmiotom, gdy wynika to z przepisu prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi dostarczanych przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazywanie danych odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji lub upływu roszczeń. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przyszłe rekrutacje dane będą przetwarzane do odwołania zgody, lecz nie dłużej niż 6 miesięcy.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, odwołania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz wyrażenia sprzeciwu.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

ad.2. Klauzula dla klienta oraz osób fizycznych pełniących funkcję członków organów osób prawnych, prokurentów, pełnomocników, reprezentantów klientów oraz osób kontaktowych ze strony klienta

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UTECH Maszyny i Urządzenia Techniczne Jarosław Koenig sp. k., ul. Józefa Cygana 1, 45-131 Opole, NIP 7543162242, KRS 0000773303, REGON 368644318.
 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową: rodo@utech.pl.
 3. W sytuacji gdy jest Pani/Pan przedstawicielem naszego Klienta Pani/Pana dane osobowe
 1. przetwarzane będą w celu:
 • nawiązywania i utrzymania relacji biznesowych w tym podpisywania umów lub w celu kontaktu w związku z realizacją umowy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora -art. 6 ust.1 lit. f RODO;
 • w celu weryfikacji wiarygodności Klienta w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu administratora -art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • obsługi zamówień na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora -art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze związanych np. z rozliczeniem finansowo-księgowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • obsługi reklamacji w oparciu o przesłankę z art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Spółki;
 • windykacji i dochodzenia roszczeń na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Pani/Pana dane pozyskaliśmy:
 • w przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą reprezentującą spółkę – od podmiotu, w którym pełni Pani/Pan funkcję członka organów osób prawnych oraz z rejestrów podmiotów gospodarczych (KRS,CEIDG,GUS), ogólnodostępnych źródeł – w tym portali ogłoszeniowych, stron internetowych podmiotu który Pani/Pan reprezentuje;
 • w przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą wyznaczoną przez podmiot do kontaktu: od podmiotu, w którym pełni Pani/Pan tę funkcję w ramach realizowanej umowy.
 1. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.
 1. W sytuacji gdy jest Pani/Pan naszym Klientem – stroną łączącej nas umowy Pani/Pana dane osobowe
 1.  przetwarzane będą w celu:
  • realizacji umowy oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy zgodnie z przesłanką z art. 6 ust.1 lit. b RODO;
  • w celu realizacji marketingu bezpośredniego  – w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • w celu weryfikacji wiarygodności Klienta w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu administratora -art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • obsługi zamówień na podstawie realizacji umowy – art. 6 ust.1 lit. b RODO;
  • realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze związanych np. z rozliczeniem finansowo-księgowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • obsługi reklamacji w oparciu o przesłankę z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • windykacji i dochodzenia roszczeń na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • utrzymania relacji biznesowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Pani/Pana dane pozyskaliśmy ze źródeł ogólnodostępnych – Internet (rejestry podmiotów gospodarczych takie jak CEIDG, KRS, GUS, portale ogłoszeniowe, strony internetowe). W celu weryfikacji wiarygodności pozyskujemy Pani/Pana dane z biur informacji gospodarczej (takich jak np. KIPG). Ponadto podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
 3. Pani/Pana dane będą podlegały profilowaniu, które polega na ocenie wiarygodności Klienta, określeniu jego sytuacji ekonomicznej, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane hostingodawcy poczty e-mail, dostawcom oprogramowania, firmom świadczącym usługi IT, kancelarii prawnej, firmom kurierskim i transportowym, producentom i dostawcom produktów, firmom doradczym, Poczcie Polskiej, S.A., bankom, firmie zajmującej się obsługą księgową, firmom windykacyjnym, agencjom celnym, urzędowi celnemu, giełdzie transportowej, do biur informacji gospodarczej, urzędu skarbowego oraz innym uprawnionym na mocy prawa podmiotom.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi dostarczanych przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazywanie danych odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

– w sytuacji gdy nie dojdzie do zawarcia umowy – do zakończenia negocjacji lecz nie dłużej niż rok od ostatniego kontaktu.

– w sytuacji zawarcia umowy przez czas jej realizacji, a następnie do upływu roszczeń z umowy. Dane z dokumentów finansowych będą przechowywane przez czas wskazany w przepisach prawa z zakresu rachunkowości – tj. 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dane przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes będą przetwarzane do wniesienia sprzeciwu lecz nie dłużej niż to konieczne do osiągniecia wskazanego celu.

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych wyrażenia sprzeciwu.
 2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

ad.3. Klauzula dla kontrahenta oraz osób fizycznych pełniących funkcję członków organów osób prawnych, prokurentów, pełnomocników, reprezentantów kontrahentów oraz osób kontaktowych ze strony kontrahenta 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UTECH Maszyny i Urządzenia Techniczne Jarosław Koenig sp. k., ul. Józefa Cygana 1, 45-131 Opole, NIP 7543162242, KRS 0000773303, REGON 368644318.
 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową: : rodo@utech.pl.
 3. W sytuacji gdy jest Pani/Pan przedstawicielem naszego Kontrahenta Pani/Pana dane osobowe
 1. przetwarzane będą w celu:
 • nawiązywania i utrzymania relacji biznesowych w tym podpisywania umów lub w celu kontaktu w związku z realizacją umowy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora -art. 6 ust.1 lit. f RODO;
 • realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze związanych np. z rozliczeniem finansowo-księgowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • dochodzenia roszczeń na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Pani/Pana dane pozyskaliśmy:
 • w przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą reprezentującą spółkę – od podmiotu, w którym pełni Pani/Pan funkcję członka organów osób prawnych oraz z rejestrów podmiotów gospodarczych (KRS,CEIDG,GUS), ogólnodostępnych źródeł – w tym stron internetowych podmiotu który Pani/Pan reprezentuje;
 • w przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą wyznaczoną przez podmiot do kontaktu: od podmiotu, w którym pełni Pani/Pan tę funkcję w ramach realizowanej umowy.
 1. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.
 1. W sytuacji gdy jest Pani/Pan naszym Kontrahentem – stroną łączącej nas umowy Pani/Pana dane osobowe
 1.  przetwarzane będą w celu:
  • realizacji umowy oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy zgodnie z przesłanką z art. 6 ust.1 lit. b RODO;
  • realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze związanych np. z rozliczeniem finansowo-księgowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • utrzymania relacji biznesowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • dochodzenia roszczeń na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Pani/Pana dane pozyskaliśmy ze źródeł ogólnodostępnych – Internet (rejestry podmiotów gospodarczych takie jak CEIDG, KRS, GUS, portal LinkedIn, strony internetowe. Ponadto podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
 3. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane hostingodawcy poczty e-mail, dostawcom oprogramowania, firmom świadczącym usługi IT, kancelarii prawnej, firmom kurierskim i transportowym, klientom, firmom doradczym, Poczcie Polskiej, S.A., bankom, firmie zajmującej się obsługą księgową, agencjom celnym, giełdzie transportowej, do urzędu skarbowego oraz innym uprawnionym na mocy prawa podmiotom.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi dostarczanych przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazywanie danych odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

– w sytuacji gdy nie dojdzie do zawarcia umowy – do zakończenia negocjacji lecz nie dłużej niż rok od ostatniego kontaktu;

– w sytuacji zawarcia umowy przez czas jej realizacji, a następnie do upływu roszczeń z umowy. Dane z dokumentów finansowych będą przechowywane przez czas wskazany w przepisach prawa z zakresu rachunkowości – tj. 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku;

Dane przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes będą przetwarzane do wniesienia sprzeciwu lecz nie dłużej niż to konieczne do osiągniecia wskazanego celu.

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych wyrażenia sprzeciwu.
 2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

ad.4.  Klauzula dla osób wnioskujących o realizację praw przysługujących im na mocy RODO

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UTECH Maszyny i Urządzenia Techniczne Jarosław Koenig sp. k., ul. Józefa Cygana 1, 45-131 Opole, NIP 7543162242, KRS 0000773303, REGON 368644318.
 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową: rodo@utech.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane jako kategoria odnośnych danych takich jak: imię i nazwisko, adres, będą w celu realizacji praw takich jak:

– Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą;

– Prawo do sprostowania danych;

– Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);

– Prawo do ograniczenia przetwarzania;

– Prawo do przenoszenia danych;

– Prawo do sprzeciwu;

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

– w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami (art.6. ust.1.lit.f RODO).

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane Poczcie Polskiej S.A., firmom świadczącym pomoc prawną, hostingodawcy poczty e-mail, dostawcom oprogramowania, firmom świadczącym usługi IT oraz innym podmiotom upoważnionym na mocy prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi dostarczanych przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazywanie danych odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem prawa, a ich niepodanie uniemożliwi realizację Pani/Pana praw.
 6. Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

ad.5. Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się za pomocą formularza kontaktowego 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UTECH Maszyny i Urządzenia Techniczne Jarosław Koenig sp. k., ul. Józefa Cygana 1, 45-131 Opole, NIP 7543162242, KRS 0000773303, REGON 368644318.
 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową: rodo@utech.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe  przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytanie, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane hostingodawcy poczty e-mail, dostawcy oprogramowania, firmom świadczącym usługi IT, hostingodawcy strony www oraz innym podmiotom, gdy wynika to z przepisu prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi dostarczanych przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazywanie danych odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody lecz nie dłużej niż rok od daty wpłynięcia zapytania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

ad.6. Klauzula dla osób korzystających z portalu Facebook, Instagram 

Korzystając z naszego profilu na portalu społecznościowym Facebook, Instagram poprzez wyrażanie opinii, wysłanie do nas wiadomości i inne formy aktywności, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UTECH Maszyny i Urządzenia Techniczne Jarosław Koenig sp. k., ul. Józefa Cygana 1, 45-131 Opole, NIP 7543162242, KRS 0000773303, REGON 368644318.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-210/16 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein / Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, TSUE uznał, że jesteśmy współadministratorami z operatorem portalu społecznościowego.

 1. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową: rodo@utech.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia komunikacji w ramach kont na portalach Facebook i Instagram, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez Meta Platforms Inc. w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcy portalu społecznościowego – Meta Platforms Inc (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia). UTECH Maszyny i Urządzenia Techniczne Jarosław Koenig sp. k., ul. Józefa Cygana 1, 45-131 Opole oraz Meta Platforms Inc są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie C-210/16. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie:https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Meta Platforms Inc są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 4. Meta Platforms Inc. z uwagi na globalny przepływ danych w ramach serwisów może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie standardowych klauzul umownych wiążących Meta Platforms Inc.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne,  jednak ze względu na zasady działania portalu Facebook jest nieodłącznie związane z subskrypcją fanpage’a, komentowaniem czy reagowaniem na posty lub wysłaniem do nas prywatnej wiadomości. W przypadku przeglądania fanpage’a przez zalogowanego użytkownika dane statystyczne zbierane są automatycznie przez Meta Platforms Inc.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 9. Pani/Pana dane będą podlegały profilowaniu lecz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

ad.7. Klauzula dla osób korzystających z portalu Youtube

Korzystając z naszego profilu na portalu społecznościowym YouTube poprzez subskrybowanie, wyrażanie opinii i inne formy aktywności, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UTECH Maszyny i Urządzenia Techniczne Jarosław Koenig sp. k., ul. Józefa Cygana 1, 45-131 Opole, NIP 7543162242, KRS 0000773303, REGON 368644318.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-210/16 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein / Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, TSUE uznał, że jesteśmy współadministratorami z operatorem portalu społecznościowego.

 1. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową: rodo@utech.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia kanału Administratora (administrowania i zarządzania kanałem), w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcy portalu YouTube – Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). UTECH Maszyny i Urządzenia Techniczne Jarosław Koenig sp. k., ul. Józefa Cygana 1, 45-131 Opole oraz dostawca portalu YouTube są wspólnymi administratorami Pani/a danych.
 4. Google z uwagi na globalny przepływ danych w ramach serwisu może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie standardowych klauzul umownych wiążących Google.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne,  jednak ze względu na zasady działania portalu YouTube jest nieodłącznie związane z subskrypcją kanału, odtwarzaniem filmu, komentowaniem czy reagowaniem na posty.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

ad.8. Klauzula informacyjna dla odbiorców newslettera 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UTECH Maszyny i Urządzenia Techniczne Jarosław Koenig sp. k., ul. Józefa Cygana 1, 45-131 Opole, NIP 7543162242, KRS 0000773303, REGON 368644318.
 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową: rodo@utech.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane hostingodawcy poczty e-mail, dostawcy oprogramowania umożliwiającego wysłanie newslettera, firmom świadczącym usługi IT, hostingodawcy strony www.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi dostarczanych przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazywanie danych odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

ad.9. Klauzula informacyjna dla uczestników działań marketingowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest UTECH Maszyny i Urządzenia Techniczne Jarosław Koenig sp. k., ul. Józefa Cygana 1, 45-131 Opole, NIP 7543162242, KRS 0000773303, REGON 368644318.
 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową: rodo@utech.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działań marketingowych na podstawie wyrażonej zgody oraz prawnie uzasadnionego interesu administratora art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane hostingodawcy skrzynki e-mail, firmom świadczącym usługi IT, dostawcy oprogramowania.
 5. Pani/Pana dane osobowe Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi dostarczanych przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazywanie danych odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie lub wyrażenia sprzeciwu.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.
Menu